Branş Derslerimiz

Branş Derslerimiz (11)

Cuma, 19 Ekim 2018 11:05

Tarih Dersi Eğitim Politikamız

Tarih, bir milletin yürüdüğü yolun hikâyesidir. Geçmiştir, bugündür, gelecektir. Eğer tarihi iyi bilirseniz doğru değerlendirir, geleceğe güvenle bakarsınız. Yükselen Koleji olarak akademik ve sosyal yönü güçlü bireyler yetiştirme gayreti içindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizler üzerimize büyük bir mesuliyet almış bulunuyoruz. Bir öğrenci matematikten bir formülü unutabilir, kimyadan belki bir madeni  hatırlayamaz, fakat bir öğrenci tarihini asla unutmamalıdır ve ona tarih unutturulmamalıdır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin iyi bir insan olabilmesi için sosyal yönü güçlü bireyler yetiştirme sorumluluğunu üzerimize almış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz yürüdükleri yolun hikayesini yazarken onlara ışık olabilecek tarih dersi, hem onları vatanına milletine bağlı biri yapacak hem de birey olarak onları yarınlara hazırlayacak. Bizlere Yükselen Koleji olarak bunu başaracağımıza, onları yarınlara hazır bireyler olarak yetiştireceğimize inanıyoruz.  

Yabancı Dil Bölümü olarak, iletişimsel yaklaşım ilkesinden hareket ederek hazırlanmış eğitim programlarımızda öğrencilere İngilizce dilinin tüm işlevlerinin etkili ve doğru kullanımı sistemli bir şekilde öğretilir. Okulumuz bu amaç doğrultusunda "communicative approach" (iletişime dayalı) eğitim sistemi uygulanmakta ve bu sistemi donanımlı alanında uzman, gerek yerli gerekse yabancı (native) öğretmenleri ile ilke edinmektedir. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini desteklemektedir. Hedefimiz, kendi kültürünü bilen, diğer kültürlerin de farkında olup onlara saygıyla yaklaşan, dünya ile iletişim içinde, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, yaratıcı ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir. Derslerimizde İngilizcenin modern ve güncel kullanımına uygun öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Öğrencilerimize daha ilk günlerden itibaren doğal iletişim ortamları sağlayarak, dil becerilerini aynı anda kullanıp bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru öğretme çalışmaları yapmaktayız.

Kullandığımız kitaplar en son ve etkili yöntem olan Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) ve Critical Thinking (Eleştirel Düşünceye) programlarına odaklanmıştır. Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarının tamamında iletişimsel yeterliliğe ulaşmasını amaçlamaktayız.

Ülkemizin ve Dünya Ülkelerinin fiziksel, ekonomik, kültürel kaynaklarını; nerelerde bulunduğunun yanı sıra, ülkemizin ve dünya ülkelerinin değerlendirmeye aldığı ya da henüz fark edilip gün yüzüne çıkarılmamış özelliklerini tanıtmak. Küresel çevre sorunlarına yönelik bilgilendirmelerle, çevre bilincini kazandırmak ve az tüketen, farkındalığı yüksek bir kuşak oluşturmak. Ülkemizin jeopolitik konumunun avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunu benimsetmek ve olumsuzlukları nasıl olumlayabileceğimiz konusunda bilinçli, bilgili, yurttaşlar olmalarını sağlamak. Biyoçeşitliliğinin devamı ve korunması ile ilgili yaklaşım belirleyerek dünyanın tüm zenginliklerini tanıyan nesiller yetiştirmek.     
Ders işlerken dikkaterilen hususlar ise uygulanan drama tekniği sayesinde eğlenirken öğrenen, hayal gücü zengin, derste başarısızlıktan korkmayan, dersi seven, tartışan, pratik düşünen, başka düşüncelere saygılı, kendini ifade edebilen, sorunlarla nasıl mücadele edeceğini öğrenen, öğrenirken sosyalleşen, gerek bireysel gerek grup içi çalışmalarda son derece aktif olan iç disiplini gelişmiş öğrenci kitlesi oluşturmak şeklinde sıralanabilir.

 

Cuma, 19 Ekim 2018 11:15

Almanca Dersi Eğitim Politikamız


OKULUMUZDA  ALMANCA  EĞİTİMİ

Almanca eğitim ve öğretim programımız  öğrencilere dili sevdirerek Almanca öğrenmelerini hedefler. Öğrenciler Almanca programında yer alan aktivite ve projeler yoluyla ve teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak dili yaşayarak öğrenme imkânına sahiptirler. Bunun yanı sıra şarkılar, bilmeceler ve oyunlarla birlikte oluşan pozitif öğrenme ortamı da bu süreci daha keyifli hale getirilir. Öğrencileri dil öğrenme süreçlerini ikinci kademede Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin altı basamaklı yetkinlik değerlendirmesinin birinci basamağına denk gelen A1, Lisede de de A2 seviyesinde Almanca Dil Eğitimini gerçekleştirirler. Liseden  mezun olan öğrencilerimiz  ise B1 seviyesinden uluslararası dil çerçeve programı doğrultusunda sertifika alma hakkına sahip olurlar.

Almanca Bölümü, öğrencilerini uluslararası geçerliliği olan “Fit in Deutsch” sınavlarını “Goethe-Institut” ile ortaklaşa gerçekleştirerek sertifikalandırmakta ve daha da ileri giderek birebir çalışmalarla TestDaFa öğrencilerini hazırlar. Yükselen Koleji’nde 5. Sınıftan itibaren uygulanan Almanca Eğitim haftada 2 saat,9.Sınıflarda haftada 4 saat,10.ve 11.Sınıflarda ise 3 saat verilmektedir.

Günümüzde yabancı dil öğrenmenin önemi artmıştır ve birçok alanda birden fazla yabancı dile ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerimize farklı diller öğrenmenin ve o kültürleri tanımanın önemi vurgulanmakta ve bunlara olanak sağlanmaktadır.Özellikle Alman dilinin Avrupanın 4 farkli Ülkesinde Anadil olması bu dilin önemini fazlasıyla artırmaktadır.Ayrıca Alman Devletinin Bilime ,Teknolojiye,Mühendislik ve Tıp dallarına verdiği önem ve göstermiş olduğu başarılar bu Ülkede Üniversite okuma talebini her gün artırmaktadır.

Öğrencilerimizin küresel dünyada etkin olarak yer alabilmelerini ve uluslararası platformlarda yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını, araştırma, inceleme, yorumlama ve uygulama çalışmaları ile sağlamayı amaçlamaktayız.

Mustafa Kemal Atatürk: “Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak şekilde gelişmemişse o ulusun bilim ve kültür alanında bir varlık göstermesi beklenemez.” der. Peyami Safa da “Dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir.” der. Özel Yükselen Anadolu ve Fen Lisesi olarak amacımız, Türk milli eğitiminin amaçları çerçevesinde kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan Türk dili ve edebiyatı ile dünya edebiyatı ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan, gelişim ve değişime açık bireyler yetiştirerek insanlığın dil, düşünce ve kültür dünyasına katkıda bulunmaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi dilimizin kurallarını öğretmeyi ve dilimizi güzel kullanmayı amaçlar. Dilin önemini öğrencilere kavratarak dilimizin bozulmadan kullanılmasını sağlamayı ve dilimize sahip çıkmayı hedefler. Öğrencilere okuma sevgisini kazandırma, öğrencilerin okuduklarını anlama ve anladıklarını düzgün bir biçimde ifade edebilmelerini sağlar. Türk edebiyatının şairlerini, yazarlarını tanıtıp onların eserlerini okutmayı amaçlar. Milli kültürümüzü oluşturan eserleri öğrencilere tanıtıp bu eserlerin okunmasını planlar ve uygular. Duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini düzgün anlatım ve imla kurallarına uygun olarak söyleme ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlar. Öğrencilere iletişim becerisi kazandırarak onların sosyal hayatta başarılı birer birey olarak yetişmelerine yardımcı olur. Ayrıca Özel Yükselen Anadolu ve Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı zümresi olarak öğrencilerimizi TYT ve AYT’ye tam donanımlı bir biçimde hazırlamak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Hızla değişen ve gelişen günümüz dünyasında yarının dünyasının bugünkünden çok daha farklı, yarının insanlarının karşılaşacakları problemlerin de bugünkü problemlerden çok daha farklı olacağı aşikârdır. Bu nedenle öğrencilerimizin yarının yaşam koşullarına hazır olacak, değişen ve farklılaşan dünya koşullarında kendi ihtiyaçlarını karşılayarak modern dünyaya uyum sağlayacak şekilde yetiştirmeliyiz. Bu bağlamda okulumuzun matematik öğretim programlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Geleneksel matematik öğrenme ve öğretme yaklaşımlarıyla yarının bireylerinin ihtiyaç duyacakları problem çözme, ilişkilendirme ve akıl yürütme gibi temel matematiksel becerilerinin geliştirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle matematik ile geometri öğrenme ve öğretme pratiklerimizin modern çağın talepleri doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü değişen dünyamızda, matematiği ve geometriyi anlayabilen, günlük yaşamında matematik bilgisini ve matematiksel becerileri kullanabilen insan ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu yeterliliklere sahip bireylerin geleceği şekillendirmede daha etkin roller alacağı kaçınılmazdır.

Böyle bir süreçte amacımız;

         Öğrencilere verilecek olan matematik ile geometrinin sistematiğini ve sınırlarını belirleyerek matematiği sevdiren bir yaklaşım sergilemek ve modern öğrenme teorilerinin matematik öğretimine entegrasyonu sağlamaktır. Aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeleri matematik sınıflarına uygulayarak öğrenme ve öğretme sürecini yeniden yapılandırmak ve ölçme-değerlendirme anlayışımızı buna bağlı olarak geliştirip değiştirmektir.

Okulumuzunmatematik öğretim ilkeleri;

 1. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında ilişkiler kurabilmeleri, günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri,
 2. Matematikte veya diğer alanlarda, ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri,
 3. Tümevarım ve tümdengelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmeleri,
 4. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde, kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilmeleri,
 5. Matematiksel düşüncelerini, mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilmeleri,
 6. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanabilmeleri,
 7. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmeleri,
 8. Model kurabilmeleri, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilmeleri,
 9. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmeleri, özgüven duyabilmeler,
 10. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilmeleri,
 11. Entelektüel meraklarını ilerletebilmelerini ve geliştirebilmeleri,
 12. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilmeleri,
 13. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilmeleri,
 14. Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmeleri,
 15. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilmelerini, estetik duygularını geliştirebilmelerini amaçlamaktadır.
Cuma, 19 Ekim 2018 11:15

Kimya Dersi Eğitim Politikamız

KİMYA NEDİR?

Kimya maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini ve tepkimelerini araştıran bilim dalıdır.

GÜNDELİK HAYATTA KİMYA:

Temizlik malzemeleri (sabun, şampuan, deterjan, çamaşır suyu…),yaygın malzemeler (kireç, çimento, cam, seramik, boya, alaşımlar…),tarım ilaçları, hastalıklara karşı geliştirilen ilaçlar, nükleer enerji, plastik ve kozmetik ürünler gibi çok geniş bir yelpazede kendini göstermektedir.

KİMYA DERSİNİN AMAÇLARI:

Ortaöğretim Kimya dersi Temel Düzey ve İleri Düzey evrelerinden oluşmaktadır. Temel Düzey öğrencinin gündelik hayatıyla doğrudan ilişkili fakat ayrıntılardan arınmış bir kimya kültürü kazandırmayı hedeflemektedir. İleri Düzey ise öğrencilerin kimya altyapısına dayalı mesleklere yönelecek varsayımı ile ilkeler, kavramlar, teoriler, yasalar ve matematik temelli uygulamalar bakımından zengin bir kimya kültürü kazandırmayı hedeflemektedir.

KİMYA EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:

 • Bilimsel anlamda okur-yazar insanlar yetiştirmek
 • Kimyanın kavramlarına ve sembolik diline aşinalık kazandırmak
 • Kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini anlamak
 • Kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalık oluşturmak
 • Üniversite sınavında karşılaşacakları soruları yüksek oranda doğru yapabilecek seviyeye çıkarmak
 • Öğrendiği bilgileri üniversitede ve sosyal hayatta doğru bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmek
 • Araştıran, sorgulayan, analitik düşünen, ezberci olmayan bilim insanı yetiştirmek

 

•     Kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerilerini kazanarak, bu bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmalarını sağlamak,

•    Gözlem ve deney yapma, veri toplama, problem çözme becerileri kazandırmak, elde ettikleri sonuçları bir rapor halinde düzenlemelerini ve sunmalarını sağlamak,

•    Kimyasal teknolojilerin, çevre ve insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini fark edebilen, bilinçli bireyler olarak yetiştirmek,

•    Kendisine ve başkalarının görüşlerine saygılı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirmek,

•   Öğrencilerimizin Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlamasını ve bu süreci etkileyen faktörleri irdelemesini sağlayarak, Kimya bilimi ile ilgili veya ona dayalı bir yükseköğretim programına hazırlamak

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENİŞİ

Derslerde işlenen konular; interaktif sunumlar, deneyler ve internet desteği ile pekiştirilmektedir. Bunun yanı sıra müfredatla paralel olan modern yaşam öğretileri  öğrenciyle paylaşılmakta  ve hayat ile ilişkilendirme becerisi öğrenciye kazandırılmaktadır.

 • Akıllı tahta kullanılarak öğrencilerin aktif, görsel ve zamanı daha iyi kullanarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.
 • Haftalık ve günlük verilen ödevler ile öğrenmeler pekiştirilmektedir.
 • Uygulanan tarama sınavları ve yazılı sınavlar ile hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin bilgiye ait dönütler alması sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin desteğiyle proje çalışmalarını sürdürmekte ve geliştirdikleri projelerin okulumuzun desteğiyle yarışmalara katılımı sağlanmaktadır.
 • Kimya dersinin en önemli ayağı olan laboratuvar çalışmaları 9-10-11 ve 12. Sınıflarımızın tümünde MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak laboratuvarımızda yapılmaktadır.
 • MEB’in öğretim programına bağlı olarak TYT– AYT çalışmaları yapılmaktadır. Test çözme tekniğinin kazandırılması ve konuların pekiştirilmesi kaynak kitaplar ve yaprak testler kullanarak sağlanmaktadır.
Cuma, 19 Ekim 2018 11:15

Fizik Dersi Eğitim Politikamız

Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen,  hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir bilim dalıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte fiziğin önemi de her geçen gün artmaktadır. Fizik, mikro alemden makro aleme kadar geniş bir yelpazedir.                                           

Bizler Yükselen Koleji fizik öğretmenleri olarak, öğrencilerimizde fizik dersiyle ilgili merak uyandırıp, laboratuvar ortamında deneylerle gözlem yapmalarını sağlayıp, kulüp çalışmalarıyla onlara fırsatlar verip keşifler yapmalarına imkân tanıyoruz.

Fizik dersinin korkulmayacak, aksine çok zevkli, eğlenceli, yaşamın her alanında karşımıza çıkan önemli bir ders olduğu bilincini öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz.