Branş Derslerimiz

Branş Derslerimiz (10)

 Özel Yükselen Anadolu Lisesi olarak hedefimiz, öğrencilerimize akademik hayatlarında ve sonrasında ihtiyaç duyacakları İngilizce bilgi ve becerileri kazandırmak ve geliştirmektir. Özellikle öğrencilerimizin günlük hayatta iletişim becerilerine artırmak , yazılı ve sözlü algılamalarını üst düzeye çıkarmak, İngilizce kullanımlarında akıcılık ve özgüven sağlamak , öğrencilerimizin daha etkin konuşmacı olmalarına yardımcı olmak için dil ve kelime dağarcığını geliştirmek, dil bilgisi kurallarını pratiğe dökmek sağlamak amacıyla İngilizce eğitimimizi gerçekleştirmekteyiz.

   COĞRAFYANIN KONUSU
 
   Coğrafya ,insanlar ile mekan ve bunlar arsındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır .Coğrafya, bazı yeteneklerin gelişimini ve kavramların anlaşılmasını sağlar. Bu kavram ve yetenekler ise fiziki çevre, beşeri çevre ve bunlar arasındaki ilişki ile ilgilidir.                               
   Yeryüzündeki çeşitli doğa olayları ve bu olaylar ile canlılar arasındaki karşılıklı etkileşimler, coğrafyanın konusunu oluşturur. Dünya'nın katı yüzeyini oluşturan karalar üzerinde dağ, ova, plato, vadi gibi çeşitli yeryüzü şekilleri meydana gelmiştir. Ayrıca yağmur ve kaynak suları ile beslenen akarsular ve göller de karalar üzerinde yer alır
   Yeryüzü, atmosfer adını verdiğimiz hava küre ile çevrilidir. Güneşlenme, sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış, yeryüzündeki canlı yaşamını yakından ilgilendirir. İklim elemanları  coğrafi çevrenin şekillenmesini de sağlar. İklimlerin özelliklerine bağlı olarak yeryüzünde çok çeşitli bitki ve hayvan türleri yayılmıştır. Bunun yanında, iklim ve yeryüzü şekillerine bağlı  olarak farklı özellikte bölgeler oluşmuştur. Örneğin, ekvator çevresi sıcak ve nemli, kutuplar soğuk ve buzullarla kaplıdır. Nemli bölgelerde gür bitki örtüsü, kurak bölgelerde ise bozkır ve çöller vardır. Yeryüzünde görülen bu olaylarla devamlı etkileşim içerisinde olan en önemli canlı, insandır. İnsan, yeryüzündeki bu olayların etkisi altında ve bunlarla iç içe yaşamaktadır.
   İklim özelliklerinin uygun olduğu ılıman bölgelerde nüfus yoğun, yerleşme sık, ekonomik etkinlikler çeşitlidir. İklim özelliklerinin uygun olmadığı kurak ve soğuk alanlar ise nüfusun çok azaldığı veya hiç olmadığı yerlerdir. Yeryüzü şekilleri ve su kaynakları, insanın yaşam sahasını belirler.Ovalar ve akarsu boyları sık nüfuslu, dağlık alanlar ve suyun bulunmadığı yerler ise seyrek nüfusludur.
  İşte, yeryüzünde görülen ve insan yaşamını etkileyen bütün bu olaylar, coğrafyanın konusunu oluşturur. Coğrafya, bu olayların yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışın nedenlerini araştırır, sonuçlarını ortaya koyar.
  COĞRAFYA DERSİNİN AMAÇLARI
 
- Ülkemizin fiziksel, ekonomik, kültürel kaynaklarını; nerelerde bulunduklarını bunun yanı sıra, ülkemizin değerlendirmeye aldığı ya da henüz fark edilip gün yüzüne çıkarılmamış özelliklerini tanıtmak
- Küresel çevre sorunlarına yönelik bilgilendirmelerle, çevre bilincini kazandırmak ve az tüketen, farkındalığı yüksek bir kuşak oluşturmak.
- Ülkemizin jeopolitik konumunun avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunu benimsetmek ve olumsuzlukları nasıl olumluya çevirebileceğimiz konusunda bilinçli, bilgili, yurttaşlar olmalarını sağlamak.
- Gezegenimizin tüm biyoçeşitliliğinin devamı ve korunması ile ilgili yaklaşım belirleyerek dünyanın tüm zenginliklerinin tanıtılmasını sağlamak-Üniversite giriş sınavlarına yönelik çalışmaları yaparak, başarılarını temin etmek. 

 

Pazartesi, 19 Ocak 2015 15:58

Almanca Dersi Eğitim Politikamız


OKULUMUZDA  ALMANCA  EĞİTİMİ

Almanca eğitim ve öğretim programımız  öğrencilere dili sevdirerek Almanca öğrenmelerini hedefler. Öğrenciler Almanca programında yer alan aktivite ve projeler yoluyla ve teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak dili yaşayarak öğrenme imkânına sahiptirler. Bunun yanı sıra şarkılar, bilmeceler ve oyunlarla birlikte oluşan pozitif öğrenme ortamı da bu süreci daha keyifli hale getirilir. Öğrencileri dil öğrenme süreçlerini ikinci kademede Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin altı basamaklı yetkinlik değerlendirmesinin birinci basamağına denk gelen A1, Lisede de de A2 seviyesinde Almanca Dil Eğitimini gerçekleştirirler. Liseden  mezun olan öğrencilerimiz  ise B1 seviyesinden uluslararası dil çerçeve programı doğrultusunda sertifika alma hakkına sahip olurlar.

Almanca Bölümü, öğrencilerini uluslararası geçerliliği olan “Fit in Deutsch” sınavlarını “Goethe-Institut” ile ortaklaşa gerçekleştirerek sertifikalandırmakta ve daha da ileri giderek birebir çalışmalarla TestDaFa öğrencilerini hazırlar. Yükselen Koleji’nde 5. Sınıftan itibaren uygulanan Almanca Eğitim haftada 2 saat,9.Sınıflarda haftada 4 saat,10.ve 11.Sınıflarda ise 3 saat verilmektedir.

Günümüzde yabancı dil öğrenmenin önemi artmıştır ve birçok alanda birden fazla yabancı dile ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerimize farklı diller öğrenmenin ve o kültürleri tanımanın önemi vurgulanmakta ve bunlara olanak sağlanmaktadır.Özellikle Alman dilinin Avrupanın 4 farkli Ülkesinde Anadil olması bu dilin önemini fazlasıyla artırmaktadır.Ayrıca Alman Devletinin Bilime ,Teknolojiye,Mühendislik ve Tıp dallarına verdiği önem ve göstermiş olduğu başarılar bu Ülkede Üniversite okuma talebini her gün artırmaktadır.

Öğrencilerimizin küresel dünyada etkin olarak yer alabilmelerini ve uluslararası platformlarda yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını, araştırma, inceleme, yorumlama ve uygulama çalışmaları ile sağlamayı amaçlamaktayız.

Mustafa Kemal Atatürk: “Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak şekilde gelişmemişse o ulusun bilim ve kültür alanında bir varlık göstermesi beklenemez.” der. Peyami Safa da: “Dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir.” der. Özel Yükselen Anadolu Lisesi olarak amacımız, Türk milli eğitiminin amaçları çerçevesinde kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan Türk dili ve edebiyatı ile dünya edebiyatı ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan gelişim ve değişime açık bireyler yetiştirerek insanlığın dil, düşünce ve kültür dünyasına katkıda bulunmaktır.

Dil ve Anlatım, Edebiyat dersleri dilimizin kurallarını öğretmeyi, dilimizi güzel kullanmayı amaçlar. Dilin önemini öğrencilere kavratarak dilimizin bozulmadan kullanılmasını sağlamayı ve dilimize sahip çıkmayı hedefler. Öğrencilere okuma sevgisini kazandırma, öğrencilerin okuduklarını anlama ve anladıklarını düzgün bir biçimde, ifade edebilmelerini sağlar. Türk edebiyatının şairlerini, yazarlarını tanıtıp onların eserlerini okutmayı amaçlar. Milli kültürümüzü oluşturan eserleri öğrencilere tanıtıp bu eserlerin okunmasını planlar ve uygular. Duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini düzgün anlatım ve imla kurallarına uygun olarak söyleme ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlar. Öğrencilere iletişim becerisi kazandırarak onların sosyal hayatta başarılı birer birey olarak yetişmelerine yardımcı olur. Ayrıca Özel Yükselen Anadolu Lisesi Dil ve Anlatım, Edebiyat zümresi olarak öğrencilerimizi YGS ve LYS’ ye tam donanımlı bir biçimde hazırlamak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Hızla değişen ve gelişen günümüz dünyasında yarının dünyasının bugünkünden çok daha farklı, yarının insanlarının karşılaşacakları problemlerin de bugünkü problemlerden çok daha farklı olacağı aşikârdır. Bu nedenle öğrencilerimizin yarının yaşam koşullarına hazır olacak, değişen ve farklılaşan dünya koşullarında kendi ihtiyaçlarını karşılayarak modern dünyaya uyum sağlayacak şekilde yetiştirmeliyiz. Bu bağlamda okulumuzun matematik öğretim programlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Geleneksel matematik öğrenme ve öğretme yaklaşımlarıyla yarının bireylerinin ihtiyaç duyacakları problem çözme, ilişkilendirme ve akıl yürütme gibi temel matematiksel becerilerinin geliştirilemeyeceği açıktır. Bu nedenle matematik ile geometri öğrenme ve öğretme pratiklerimizin modern çağın talepleri doğrultusunda yeniden tanımlanması ve gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü değişen dünyamızda, matematiği ve geometriyi anlayabilen, günlük yaşamında matematik bilgisini ve matematiksel becerileri kullanabilen insan ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu yeterliliklere sahip bireylerin geleceği şekillendirmede daha etkin roller alacağı kaçınılmazdır.

Böyle bir süreçte amacımız;

         Öğrencilere verilecek olan matematik ile geometrinin sistematiğini ve sınırlarını belirleyerek matematiği sevdiren bir yaklaşım sergilemek ve modern öğrenme teorilerinin matematik öğretimine entegrasyonu sağlamaktır. Aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeleri matematik sınıflarına uygulayarak öğrenme ve öğretme sürecini yeniden yapılandırmak ve ölçme-değerlendirme anlayışımızı buna bağlı olarak geliştirip değiştirmektir.

Okulumuzunmatematik öğretim ilkeleri;

 1. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında ilişkiler kurabilmeleri, günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri,
 2. Matematikte veya diğer alanlarda, ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri,
 3. Tümevarım ve tümdengelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmeleri,
 4. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde, kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilmeleri,
 5. Matematiksel düşüncelerini, mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilmeleri,
 6. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanabilmeleri,
 7. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmeleri,
 8. Model kurabilmeleri, modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilmeleri,
 9. Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmeleri, özgüven duyabilmeler,
 10. Matematiğin gücünü ve ilişkiler ağı içeren yapısını takdir edebilmeleri,
 11. Entelektüel meraklarını ilerletebilmelerini ve geliştirebilmeleri,
 12. Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilmeleri,
 13. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilmeleri,
 14. Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmeleri,
 15. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilmelerini, estetik duygularını geliştirebilmelerini amaçlamaktadır.
Cuma, 31 Ekim 2014 13:22

Kimya Dersi Eğitim Politikamız

KİMYA NEDİR?

Kimya maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini ve tepkimelerini araştıran bilim dalıdır.

GÜNDELİK HAYATTA KİMYA:

Temizlik malzemeleri (sabun, şampuan, deterjan, çamaşır suyu…),yaygın malzemeler (kireç, çimento, cam, seramik, boya, alaşımlar…),tarım ilaçları, hastalıklara karşı geliştirilen ilaçlar, nükleer enerji, plastik ve kozmetik ürünler gibi çok geniş bir yelpazede kendini göstermektedir.

KİMYA DERSİNİN AMAÇLARI:

Ortaöğretim Kimya dersi Temel Düzey ve İleri Düzey evrelerinden oluşmaktadır. Temel Düzey öğrencinin gündelik hayatıyla doğrudan ilişkili fakat ayrıntılardan arınmış bir kimya kültürü kazandırmayı hedeflemektedir. İleri Düzey ise öğrencilerin kimya altyapısına dayalı mesleklere yönelecek varsayımı ile ilkeler, kavramlar, teoriler, yasalar ve matematik temelli uygulamalar bakımından zengin bir kimya kültürü kazandırmayı hedeflemektedir.

KİMYA EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI:

 • Bilimsel anlamda okur-yazar insanlar yetiştirmek
 • Kimyanın kavramlarına ve sembolik diline aşinalık kazandırmak
 • Kimyasal maddelerin insan sağlığına ve çevreye olan etkilerini anlamak
 • Kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalık oluşturmak
 • Üniversite sınavında karşılaşacakları soruları yüksek oranda doğru yapabilecek seviyeye çıkarmak
 • Öğrendiği bilgileri üniversitede ve sosyal hayatta doğru bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmek
 • Araştıran, sorgulayan, analitik düşünen, ezberci olmayan bilim insanı yetiştirmek
Cuma, 31 Ekim 2014 13:20

Fizik Dersi Eğitim Politikamız

Fizik Nedir ?

Fizik evrenimizdeki doğal olayların anlaşılmasıyla ilgili deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bir bilim dalıdır.

Fizik Dersinin Politikası:

Fizik doğayı anlama, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel metotlarla ifade etmenin yanı sıra doğaya insanlığın yararına olacak şekilde yön verebilmek, tüm mühendislik dallarını fizik prensipleriyle desteklemektir.

Örneğin;

Radar, radyo ve mikrodalga gibi cihazlar fizikte dalgalar konusunda yapılan çalışmalar sonucu geliştirilmiştir.

Lazerler ve kızılötesi ışınlar kullanılarak savunma sistemleri geliştirilmektedir

Fizik sayesinde elektronik, inşaat ve havacılık gibi çok geniş alanlarda kullanılan dayanıklı, güvenilir, uzun ömürlü, ucuz ve hafif malzemelerin geliştirilmesi mümkündür.

Dizüstü bilgisayarlarda kullanılan SSD (katı hal disk) bellekler, küçük yapısı ve hızlı veri okuma/kodlama özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.

Optikteki gelişmelere paralel olarak dürbün, teleskop gibi teknolojik cihazların üretimi sayesinde insanoğlu evren hakkında daha çok bilgi sahibi olmaktadır.

Kanserli hücrelerin tanı ve tedavisinde kullanılan cihazlarda optik ve yüksek enerji fiziğinden yararlanılmaktadır.

Otomobil, motorundan tekerleğine kadar her noktasında, fiziğin ürettiği bilgilerin kullanıldığı bir teknoloji ürünüdür. vs…

Fizik Eğitiminin Genel Amaçları:

 • Bilimsel düşünme yeteneği kazandırma
 • Aklını kullanabilme yollarını gösterebilme
 • Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilme
 • Yapıcı eleştirici düşünme yeteneği kazandırabilme
 • Bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilme
 • Fiziğe ilgi duyabilme , yeni gelişmeleri izleyebilme , yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme

Hafta Sonu Yapılacak Çalışmalar

9.sınıflarda anlatılan konuların tekrarı ve öğrenci odaklı  soru çözümleri yapılarak derslerin pekiştirilmesi sağlanacak.

10. sınıf ve 11. sınıflarda geçmiş yılların konuları anlatılarak öğrencilerin üniversite sınavına kadar tam donanımlı ve hazır olmaları sağlanacaktır.

 

Cuma, 31 Ekim 2014 11:49

Biyoloji Dersi Eğitim Politikamız

BİYOLOJİNİN ÖNEMİ

Doğumdan ölüme kadar yaşamın her evresinde bilinçli ve sağlıklı yaşama, ekonomik gelişmeyi sürekli kılma, çevreyi bozulmadan tutma , üretimin kalitesini ve miktarını arttırmada biyoloji bilimi önemli yer tutar.
Temel bilim olan biyoloji, canlı ve doğa ile ilgili her konuyu içine almaktadır, bu bakımdan araştıran, düşünen insana sınırsız sayıda çalışma olanağı sağlar. Burada başarılı olmanın en önemli sırrı, düşünerek doğayı izlemektir. Doğanın bilinçsiz kullanılması, insan ve diğer canlıların yaşamı için tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarır. Çevre kirlenmesi, erozyon, madde kaybı, yeşil alanların azalması, hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, biyolojik zenginliklerin ortadan kalkması bu sorunların başında gelir.

Biyoloji; uygulama alanları olan tıp, tarım, hayvancılık, endüstri ve diğer alanlardaki çalışmalar sayesinde, insanların geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayan geniş bir bilim dalı olmuştur.
Toplumun ve özellikle bireyin kendisini tanıması, uygar ve bilinçli bir yaşam tarzını günlük gereksinmelerinde kullanabilmesi, kişinin biyoloji bilgisine sahip olmasıyla gerçekleşir.
Biyoloji ile ilgili bilgilerin eksikliği, ne yazık ki başta çevrenin bozulması, önlenmesi mümkün olmayan sağlık sorunlarının ortaya çıkması, doğal kaynakların sürekli ve verimli olarak kullanılamaması, biyolojik zenginliklerden yeterince yararlanılamama gibi sorunlarıdoğurmuştur.Bireylerin ve gelecek kuşakların sağlıklın yaşaması biyoloji konusundaki bilinçlenme ile sağlanacaktır.

  Biyoloji biliminin amaçları;

-Biyoloji ile ilgili çağın gerektirdiği bilgi ,beceri ve tutumlara sahip olmak ve bunları günlük hayatta kullanmak.

-Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek.

-Canlı ve çevre ilişkisini kurabilen, biyolojik zenginliklerin önemi ve korunmasına yönelik gerekli bilinci kazanmak.

-Üniversiteye giriş ve meslek seçimi için biyoloji ile ilgili yeterli bilgi düzeyine ulaşmış bireyler yetiştirmek

 Hafta sonu çalışmalarında üniversite sınavlarına yönelik tekrar dersleri yapılacaktır. Bu dersler geçen yılların konularının tekrarı olup soru odaklı olacaktır.