Branş Derslerimiz

Branş Derslerimiz (14)

9. sınıflarda öğrencilerin dinî kavramları anlayabilmelerini, İslam dininin iman, ibadet ve ahlak esaslarına dayalı olarak tanımaları gerektiğini, dinin sevgi boyutunu fark ederek onun, insan için vazgeçilmez bir ilke olduğunu anlayıp kendi dini ile barışık olabilmesini sağlamayı amaçlamıştır. Din, vicdan, düşünce özgürlüğüne önem veren bir yaklaşım benimsenmektedir.

10.sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerimizde öğrencilerin ahlaki değerleri bilen ve bunlara saygı duyan erdemli kişiler olabilmelerini, öğrenilen bu ahlaki değerleri özümseyerek, inanç ve ibadetlerin davranışları güzelleştirmedeki olumlu etkisini fark etmelerini sağlamayı amaçlar. Kültürel açıdan ise, dinin kültürü oluşturan unsurlardan biri olduğunu, dinin diğer kültür unsurları üzerinde var olan etkilerinin fark edilmesinin ve verilen bu bilgiler yardımıyla nesiller arasındaki anlayış farklılıklarına sağlıklı bir şekilde yaklaşabilmeyi amaçlamaktadır.                                                                                                                                                                    
11. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amacı; hurafe ve batıl inanışlardan uzak, doğruluk, dürüstlük, empati, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, özen gösterme gibi temel insani değerlere ulaştırmak, bütün insanlara renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit davranmanın gerekliliğini benimsetmek, evrensel değerlere bağlı, özgür düşünceli, gelecek nesillere köprü olacak nesiller yetiştirmektir.

12. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi derslerimizde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin sağlıklı bir din ve ahlak öğretimiyle milli eğitimin temel amaçları arasında ifadesini bulan milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak; beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandırmaktır.

Genel olarak Atatürk milliyetçiliğine bağlı, ailesini, vatanını ve milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, sağlıklı karakter sahibi, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarını bilen, hür ve bilimsel düşünce gücüne dayalı geniş bir dünya görüşüne sahip, kendileri mutlu ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunan fertler yetiştirmektir.

 

Birçok ülke, yeni nesillerin eğitimi için bilgisayar programlama konularını kapsayan bilgisayar bilimi dersine ait öğretim programları geliştirmeye başlamışlardır. Bu yeni akımın temel felsefesi, teknolojiyi daha etkin kullanma, problem çözme ve ürün geliştirme odaklıdır. Türkiye’deki genç nüfusun yeterli donanıma sahip olması ile birlikte, alt yapı ve üniversitedeki ilgili bölümler arasında sağlıklı bir iş birliğinin de kurulması durumunda Türkiye, donanımın pazarlandığı bir ülke konumundan çıkıp yazılım sektöründe söz sahibi ülkeler arasında yerini alabilir. Elbette bunun için devlet programlarının, teknoloji politika ve planlarının ve öğretim programlarının bu vizyonu destekleyecek biçimde düzenlenmesine gereksinim duyulmaktadır. Bilgisayar bilimi dersi, bilgi çağı olan günümüzde bilgisayar bilimleri konusunda donanımlı ve yeterli mezunlar verilebilmesi açısından önemlidir. Dijital becerilerin geliştirilmesi, dünyadaki dijital dönüşümün ve ekonomik büyümenin gerçekleşebilmesi, vatandaşların refah düzeyinin artması ve dijital ekonomi stratejisi geliştirilebilmesinin ön koşulu olarak görülmektedir. Bu yüzden ülkelerin kalkınma planları ve eğitim politikaları ile bilgisayar bilimi eğitimi arasında anlamlı bir ilişki kurulmaya başlanmıştır. Ayrıca, bilgisayar bilimi dersi birçok ülkede anaokulundan lise sona kadar zorunlu olarak okutulmaktadır. Bilgisayar bilimi dersi, problem çözme becerisi kazanma ve programlamayı öğrenme açısından öğrencilere yarar sağlamaktadır. Öğrencilerin birçoğu bilgisayardaki programları kolaylıkla kullanmakta ancak bilgi işleme sürecinde neler olduğunu öğrenmek için bir şansı olmamaktadır.

Bilgisayardaki yazılımları kullanmanın ve bu yazılımların nasıl çalıştığını anlamanın öğrenme sürecine katkısı açısından farklı yararları bulunmaktadır. Problem çözme becerisi kazanma, program yazma süreci, düşünme ve iş birliği becerileri açısından öğrencilere bilişsel ve duyuşsal katkılar sunmaktadır. Problem çözme becerisini ve programlamayı öğrenmek; akıl yürütme, karar verme, eleştirel düşünme ve sorgulama gibi becerileri geliştirmektedir. Örneğin bu öğrenciler; yalnızca oyun oynamak yerine kendi oyunlarını tasarlayabilecek, bilişsel açıdan daha üst seviyelerde öğrenme olanağı bulabileceklerdir. Günümüzde çoğu kodlama sitesi, iş birliğine dayalı alt yapılar içerdiğinden öğrencilerin iş birliği becerileri de gelişebilecektir. İnsan kaynakları açısından yararları incelendiğinde ise önümüzdeki 10 yıl için mesleklerin %60 oranında bilgisayar programlarını bilen ve kullanan kişiler gerektireceği öngörülmektedir. Bankacılık, eczacılık, gazetecilik gibi doğrudan bilgisayar bilimi alt yapısı gerektirmeyen mesleklerin bile bu bilgilere ihtiyaç duyabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla programlamayı bilenlerin iş bulmasının daha kolay olabileceği ya da okul, staj ve iş başvurusu yaparken daha avantajlı olabileceği düşünülebilir. Bu beceriler arasında sezgisel yetenek, kültürlerarası yeterlik, disiplinler ötesi, sosyal zeka, bilgi-işlemsel düşünme, tasarıma yönelik anlayış, yenilikçi ve uyarlanabilir düşünme, yeni medya okuryazarlığı, bilişsel yük yönetimi ve sanal olarak işbirlikçi çalışma yer almaktadır. Bunlar arasında, problem çözme becerisi ile programlamanın temel düşünme ilkesini kapsayan en dikkat çekici beceri, bilgi-işlemsel düşünme becerisidir. Bilgi-işlemsel düşünme; bilgisayar biliminin kavramlarından yararlanarak problem çözme, sistem tasarlama ve insan davranışlarını anlama olarak tanımlanabilir (Wing, 2006).

Yükselen Koleji olarak öğrencilerimize okul öncesinden başlayarak tüm düzeylerde bilişim teknolojileri, bilgisayar bilimi derslerinde robotik kodlama eğitimlerimiz ile içeriği zenginleştirerek eğitimleri en üst seviyede vermekteyiz.

Salı, 23 Ekim 2018 10:30

Geometri Dersi Eğitim Politikası

 

 

Geometri Dersi Milli Eğitim programlarında matematiğin içine harmanlanmış bir ders olarak karşımıza çıksa da biz kurumumuzda ayrı bir ders olarak işliyoruz. Bunun sebebi müfredatın çok sıkışık olması ve geometriye gereken önemin gösterilmemesi sonucu öğrencilerin anlamakta zorluk çekmesi ve ÖSYM sınavlarındaki Türkiye geneli ortalamalarının düşmesini engellemek temel amacımızdır. Yaptığımız değişikliğin sınav sonuçlarını artırdığı, öğrencilerimizin kişisel gelişimi ve algılama seviyelerini geliştirdiği gözlemlenmiştir.

Geometri eğitimi genel olarak;

* Kişilerin analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi

* Günlük yaşamda karşılaştıkları şekilleri, problemleri hızlı kavrayabilmelerini

* Kendi düşünceleri ile başkalarının düşüncelerini harmanlayarak yeni bir yöntem geliştirmelerini

* Kendi yöntemlerini geliştirip bağımsız düşünmelerini

* Kişilere günlük yaşamda pratik bilgiler öğretmeyi

* Kıvrak bir zekaya sahip olmalarını

* Kişilere geniş ufuklar açarak daha aktif bir yapıya sahip olmalarını

* Kişilere sistemli, düzenli, mantıklı, dikkatli ve inceleyen bir yapıya sahip olmalarını amaçlar.

Cuma, 19 Ekim 2018 11:05

Tarih Dersi Eğitim Politikamız

Tarih, bir milletin yürüdüğü yolun hikâyesidir. Geçmiştir, bugündür, gelecektir. Eğer tarihi iyi bilirseniz doğru değerlendirir, geleceğe güvenle bakarsınız. Yükselen Koleji olarak akademik ve sosyal yönü güçlü bireyler yetiştirme gayreti içindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bizler üzerimize büyük bir mesuliyet almış bulunuyoruz. Bir öğrenci matematikten bir formülü unutabilir, kimyadan belki bir madeni  hatırlayamaz, fakat bir öğrenci tarihini asla unutmamalıdır ve ona tarih unutturulmamalıdır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin iyi bir insan olabilmesi için sosyal yönü güçlü bireyler yetiştirme sorumluluğunu üzerimize almış bulunmaktayız. Öğrencilerimiz yürüdükleri yolun hikayesini yazarken onlara ışık olabilecek tarih dersi, hem onları vatanına milletine bağlı biri yapacak hem de birey olarak onları yarınlara hazırlayacak. Bizlere Yükselen Koleji olarak bunu başaracağımıza, onları yarınlara hazır bireyler olarak yetiştireceğimize inanıyoruz.  

Yabancı Dil Bölümü olarak, iletişimsel yaklaşım ilkesinden hareket ederek hazırlanmış eğitim programlarımızda öğrencilere İngilizce dilinin tüm işlevlerinin etkili ve doğru kullanımı sistemli bir şekilde öğretilir. Okulumuz bu amaç doğrultusunda "communicative approach" (iletişime dayalı) eğitim sistemi uygulanmakta ve bu sistemi donanımlı alanında uzman, gerek yerli gerekse yabancı (native) öğretmenleri ile ilke edinmektedir. Dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerimizin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini desteklemektedir. Hedefimiz, kendi kültürünü bilen, diğer kültürlerin de farkında olup onlara saygıyla yaklaşan, dünya ile iletişim içinde, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, yaratıcı ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir. Derslerimizde İngilizcenin modern ve güncel kullanımına uygun öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Öğrencilerimize daha ilk günlerden itibaren doğal iletişim ortamları sağlayarak, dil becerilerini aynı anda kullanıp bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru öğretme çalışmaları yapmaktayız.

Kullandığımız kitaplar en son ve etkili yöntem olan Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) ve Critical Thinking (Eleştirel Düşünceye) programlarına odaklanmıştır. Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarının tamamında iletişimsel yeterliliğe ulaşmasını amaçlamaktayız.

Ülkemizin ve Dünya Ülkelerinin fiziksel, ekonomik, kültürel kaynaklarını; nerelerde bulunduğunun yanı sıra, ülkemizin ve dünya ülkelerinin değerlendirmeye aldığı ya da henüz fark edilip gün yüzüne çıkarılmamış özelliklerini tanıtmak. Küresel çevre sorunlarına yönelik bilgilendirmelerle, çevre bilincini kazandırmak ve az tüketen, farkındalığı yüksek bir kuşak oluşturmak. Ülkemizin jeopolitik konumunun avantaj ve dezavantajlarının neler olduğunu benimsetmek ve olumsuzlukları nasıl olumlayabileceğimiz konusunda bilinçli, bilgili, yurttaşlar olmalarını sağlamak. Biyoçeşitliliğinin devamı ve korunması ile ilgili yaklaşım belirleyerek dünyanın tüm zenginliklerini tanıyan nesiller yetiştirmek.     
Ders işlerken dikkaterilen hususlar ise uygulanan drama tekniği sayesinde eğlenirken öğrenen, hayal gücü zengin, derste başarısızlıktan korkmayan, dersi seven, tartışan, pratik düşünen, başka düşüncelere saygılı, kendini ifade edebilen, sorunlarla nasıl mücadele edeceğini öğrenen, öğrenirken sosyalleşen, gerek bireysel gerek grup içi çalışmalarda son derece aktif olan iç disiplini gelişmiş öğrenci kitlesi oluşturmak şeklinde sıralanabilir.

 

Cuma, 19 Ekim 2018 11:15

Almanca Dersi Eğitim Politikamız


OKULUMUZDA  ALMANCA  EĞİTİMİ

Almanca eğitim ve öğretim programımız  öğrencilere dili sevdirerek Almanca öğrenmelerini hedefler. Öğrenciler Almanca programında yer alan aktivite ve projeler yoluyla ve teknolojinin sunduğu imkânları kullanarak dili yaşayarak öğrenme imkânına sahiptirler. Bunun yanı sıra şarkılar, bilmeceler ve oyunlarla birlikte oluşan pozitif öğrenme ortamı da bu süreci daha keyifli hale getirilir. Öğrencileri dil öğrenme süreçlerini ikinci kademede Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin altı basamaklı yetkinlik değerlendirmesinin birinci basamağına denk gelen A1, Lisede de de A2 seviyesinde Almanca Dil Eğitimini gerçekleştirirler. Liseden  mezun olan öğrencilerimiz  ise B1 seviyesinden uluslararası dil çerçeve programı doğrultusunda sertifika alma hakkına sahip olurlar.

Almanca Bölümü, öğrencilerini uluslararası geçerliliği olan “Fit in Deutsch” sınavlarını “Goethe-Institut” ile ortaklaşa gerçekleştirerek sertifikalandırmakta ve daha da ileri giderek birebir çalışmalarla TestDaFa öğrencilerini hazırlar. Yükselen Koleji’nde 5. Sınıftan itibaren uygulanan Almanca Eğitim haftada 2 saat,9.Sınıflarda haftada 4 saat,10.ve 11.Sınıflarda ise 3 saat verilmektedir.

Günümüzde yabancı dil öğrenmenin önemi artmıştır ve birçok alanda birden fazla yabancı dile ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerimize farklı diller öğrenmenin ve o kültürleri tanımanın önemi vurgulanmakta ve bunlara olanak sağlanmaktadır.Özellikle Alman dilinin Avrupanın 4 farkli Ülkesinde Anadil olması bu dilin önemini fazlasıyla artırmaktadır.Ayrıca Alman Devletinin Bilime ,Teknolojiye,Mühendislik ve Tıp dallarına verdiği önem ve göstermiş olduğu başarılar bu Ülkede Üniversite okuma talebini her gün artırmaktadır.

Öğrencilerimizin küresel dünyada etkin olarak yer alabilmelerini ve uluslararası platformlarda yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını, araştırma, inceleme, yorumlama ve uygulama çalışmaları ile sağlamayı amaçlamaktayız.

Mustafa Kemal Atatürk: “Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak şekilde gelişmemişse o ulusun bilim ve kültür alanında bir varlık göstermesi beklenemez.” der. Peyami Safa da “Dilini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmiş demektir.” der. Özel Yükselen Anadolu ve Fen Lisesi olarak amacımız, Türk milli eğitiminin amaçları çerçevesinde kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan Türk dili ve edebiyatı ile dünya edebiyatı ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan, gelişim ve değişime açık bireyler yetiştirerek insanlığın dil, düşünce ve kültür dünyasına katkıda bulunmaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi dilimizin kurallarını öğretmeyi ve dilimizi güzel kullanmayı amaçlar. Dilin önemini öğrencilere kavratarak dilimizin bozulmadan kullanılmasını sağlamayı ve dilimize sahip çıkmayı hedefler. Öğrencilere okuma sevgisini kazandırma, öğrencilerin okuduklarını anlama ve anladıklarını düzgün bir biçimde ifade edebilmelerini sağlar. Türk edebiyatının şairlerini, yazarlarını tanıtıp onların eserlerini okutmayı amaçlar. Milli kültürümüzü oluşturan eserleri öğrencilere tanıtıp bu eserlerin okunmasını planlar ve uygular. Duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini düzgün anlatım ve imla kurallarına uygun olarak söyleme ve yazma becerisi kazandırmayı amaçlar. Öğrencilere iletişim becerisi kazandırarak onların sosyal hayatta başarılı birer birey olarak yetişmelerine yardımcı olur. Ayrıca Özel Yükselen Anadolu ve Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı zümresi olarak öğrencilerimizi TYT ve AYT’ye tam donanımlı bir biçimde hazırlamak en önemli hedeflerimiz arasındadır.